Оқу-әдістемелік жұмыстар

   2017 оқу жылының I-ші және II-ші жарты жылдығында жалпы орындалған  ОӘӘ жұмыстар:
1. Искакова М.С.,Абдраманова Н.Ш.
6М050300-Психология мамандық магистранттарына өндірістік, ғылыми, психологиялық іс-тәжірибені жүргізудің әдістемелік нұсқаулығы
2. Ауелова К.Е.,Жанибекова Г.О.
«Психология және адам дамуы» пәнінен 4курс 5В012000 «Кәсіптік оқыту» мамандық студенттеріне ОЖСБ жүргізудің тест жинағы
3. Ертаева Л.М.,Якубова Н.Б.
МУ по практическим занятиям по дисциплине «Психология и развитие человека» для студентов специальностей 5В011800
4. Усембаева Р.Б.
6М050300-Психология мамандық магистранттарына «Қазақстандағы психо-гия ғылымы» пәнінен МӨЖ жүргізудің әдістемелік нұсқаулығы
5. Сахиева Ф.А.
6М050300-Психология мамандық магистранттарына «Психология» пәнінен дәріс жинағы
6. Жунисбекова Ж.А.,Койшибаева Н.И.Учебное пособие по дисциплине  «Математический анализ научных исследовании» для магистрантов специальностей 6М050300 – Психология
7. Нұржигитов А.С.,Айменова Ж. «Білім» тобындағы  мамандық студенттеріне өндірістік іс-тәжірибе жұмыстарын ұйымдастырудың әдістемелік нұсқаулығы
8. Шоманбаева А.О. Учебное пособие по дисциплине «Методы психологических исследований» для магистрантов специальности  6М050300-Психология
9.Ауелова К.Е.,Жанибекова Г.О. «Білім» тобындағы мамандық студенттері үшін  «Акмеология,жеке және әлеуметтік сәттілік негізі» пәнінен дәріс жинағы
10. Тусеев М.Ө.,Нурпейсова М.,Қалыбекова Г. «Психология» пәнінен 5В050600 мамандық студенттеріне практикалық сабақты жүргізудің әдістемелік  нұсқаулығы
11. Акимбаев А.А. «Білім» тобындағы маман-дық студенттері үшін  «Акмеология,жеке және әлеуметтік сәттілік негізі» пәнінен кейс жинағы
12. Жандабаева И.С.,Калходжаева А.М.,Буркитбаева Д. МУ по дисциплине «Акмеология, основы личностного и социального успеха» специальнос-ти 5В073100,5В042000 для выполнения СРС.
13. Нұржигитов А.С. Кешкі оқу жүйесіндегі 5В010900 мамандығы бойынша «Адам дамуының психологиясы» пәнінен СӨЖ ұйымдастырудың әдістемелік нұсқаулығы
14.Арапбаева Г. «Өзін-өзі тану» пәнінен 5В072900 мамандық студенттеріне практикалық сабақты жүргізудің әдістемелік нұсқаулығы
15.Буркитбаева Д. «Психология» пәнінен гуманитарлық мамандық студенттеріне арналған дәріс жинағы
16. Дуанаева С.Е., Калыбекова Г.Ж. «Сборник лекции по дициплине «Психология» для специальности 5В070900»» дәріс жинағы
17. Шалхарбекова Н. А.  «Collection of lectures on discipline Psychology for undergraduates «6M050300»» дәріс жинағы
Бакалавриат мамандықтары бойынша бекітілген пәндердің кестесіне сәйкес оқу-жұмыс бағдарламалары, силлабустар, ОӘК, практикалық және дәріс сабақтарының КТЖ түзілді.
I-ші жарты жылдықта 2 ашық сабақ өткізілді.
Калходжаева А.М. аға оқытушы магистр ММГ-16-2к1 тобында «Психология» пәнінен  «Зейн мен ес» тақырыбында практикалық сабақ Шоманбаева А.О. пс.ғ.к., доцент  МФК-17-1нк  топтарында «НЛБ негіздерінен практикалық психология » пәнінен «Пресуппозиции в НЛП» тақырыбында ақпараттық лекция  сабағын жүргізді.