Ғылым

    Ғылым өндірісті дамытуды жеделдетуде, қоғам дамуының маңызды әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуде маңызды рөл атқарады.
    Ғылым туралы заң, жоғары білім туралы Дүниежүзілік декларация, Қазақстан ғылымын реформалау тұжырымдамасы университеттің ғылыми әлеуетін нығайтуға, ғылым мен білім беруді интеграциялау үдерісін нығайтуға және университетті ғылыми және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қуатты орталыққа айналдыруға ерекше мән береді. Жоғарыда аталғандарға байланысты факультеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі түрлері:
* негізгі ғылыми бағыттардың тақырыптарын орындау;
* ғылыми жобаларды гранттық қаржыландыру конкурсына қатысу;
* ғылыми кадрларды даярлау;
* магистрлік және докторлық диссертацияларды дайындау және қорғау;
* түрлі деңгейдегі конференциялар ұйымдастыру және өткізу;
* Импакт-факторы бар журналдарда ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялау;
* түрлі деңгейдегі ғылыми конференцияларға қатысу;
* Өзіндік ғылыми-диагностикалық қызмет;
* шығармашылық қызметі;
* Студенттік ғылыми қоғамның және Жас ғалымдар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру
     Есеп беру кезеңінде факультеттің профессор-оқытушылар құрамы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырысы аясында М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің тақырыптық жоспарына сәйкес белгіленген жұмыстарды атқарды.
    Кафедра жұмысының ғылыми бағыттары инновациялық технологияларды дамыту мен ұйымдастыруға байланысты және мынадай ұйымдастырушылық мәселелерді орындауға бағытталған:
- Әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешуде дене шынықтыру және спорт құралдарын пайдаланудың тиімділігін арттыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру
- Қазақстанның ұлттық құрамаларын спортқа дайындаудың жаңа технологияларын, формалары мен әдістерін әзірлеу және енгізу, спорттың жоғары жетістіктерін дамыту және спорт резервін дайындау.
- Дене шынықтыру мен спортты дамытудың ұйымдастырушылық, құқықтық, ресурстық және ақпараттық сүйемелдеуі.
- Дене шынықтыру және спорт саласында кадрларды кәсіби даярлау және жаңғырту жүйесін жетілдіру.
- Спорттық жабдықтарды, тренажерларды және дене шынықтырумен айналысатын техникалық құралдарды әзірлеу және жоғары білікті спортшыларды дайындау.
- Қазіргі жағдайдағы тұлғаны бейімдеу және оңалтудың психологиялық-педагогикалық негіздерін анықтау
     Мемлекеттік бюджет бойынша орындалатын ҒЗЖ тақырыптары
Факультет ОПҚ келесі бағыттар аясында ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлаған:
Бағыт №10. «Проблемы непрерывного регионального (общего, среднего специального, среднего профессионального, высшего) образования. Этнопедагогика, психология»
Бағыт №12. «Историко-культурные, художественно-педагогические и спортивно-оздоровительные аспекты воспитания и развития личности»
Б-16-12-08 Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 11 қараша «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру мақсатында: «Гуманитарлық педагогикалық және жаратылыстану факультеті студенттерінің дене сапаларын оқу үрдісінде дамыту».
Ғылыми жетекші: кафедра меңгерушісі, п.ғ.к., доцент Мамбетов М.К.
Б-16-12-07 Формирование у студентов ЮКГУ им. М. Ауэзова цели и задачи в системе физического воспитания в рамках осуществления послания Главы государства народу Казахстана «Нурлы жол-Путь в будущее».
Ғылыми жетекші: кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Кобланов Ж.Н.
Б-16-10-02 «Психологические основы формирования личности на этапе реализации программы «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол».
Ғылыми жетекші: доктор PhD Шалхарбекова Н.А.
Б-16-12-10 Научно-педагогические основы подготовки специалистов по физической культуре и спорту в контексте реализации программы «Казахстанский путь - 2050».
Ғылыми жетекші: п.ғ.к., доцент Тлеулов Э.Д.
Б-16-10-3 «Мәңгілік Ел» идеясын іске асыруда болашақ «Бастапқы әскери дайындық» мұғалімдерінің патриоттық қасиеттерін қалыптастырудың және жетілдірудің тиімді жолдары».
Ғылыми жетекші: кафедра меңгерушісі, п.ғ.к., доцент Демеуов А.К.
Б-16-10-1 Теоретико- методологические основы профессиональной подготовки будущих психологов и дефектологов в инновационной образовательной среде в кон-тексте «Стратегии Казахстан-2050», п.4 «Знания и профессиональные навыки – клю-чевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров».
Ғылыми жетекші: пс.ғ.д., профессор Лекерова Г.Ж.
Б-16-12-09 Педагические условия формирования самовоспитания студентов в процессе подготовки к спортивной деятельности в контексте «Стратегии Казах-стан-2050», п.4 «Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры совре-менной системы образования, подготовки и переподготовки кадров».
Ғылыми жетекші: кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Ерепбаев Н.К.
    Грант бойынша орындалатын ҒЗЖ тақырыптары:
«ДТСІмӘ» кафедрасында «хоздоговор №486» келісімшарт негізінде ғылыми жұмыс жүргізіліп жатыр. Жұмыстың тақырыбы: «Производство биопрепаратов широкого спектра действия». Орындаушы: б.ғ.к., доцент Исаев Е.
Грант конкурстарына қатысатын ғылыми жобалар
2018-2020 жылдарға арналған ғылыми жобалар байқауына қатысу үшін факультетте 13 жоба жарияланды (тізімі төменде келтірілген):

Жетекшінің Т.А.Ә.

Жоба тақырыптары

 

1.

 

Демеуов Ахан Калыбаевич

Рухани жаңғыру және Ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында студент жастардың бойында рухани және патриоттық тәрбиесін жандандыру

 

2.

 

Джексенбаева Калияш Оспановна

«Психологическое сопровождение профессиональ-ного самоопределения лиц с ограниченными воз-можностями в контексте инклюзивного образова-ния»

 

3.

 

Исабаева Айман Сагинтаевна

«Формирование профессиональных компетентностей будущих педагогов - психологов и дефектологов в кон-тексте инклюзивного образования» (на примере «На-зарбаев интеллектуальные школы»)

 

4.

 

Нурбекова Аида Муратбековна

Разработка модели профессиональной деятельности тьютора в работе с детьми с ограниченными воз-можностями в условиях инклюзивного образования

 

5.

 

Есалиев Айдарбек Асқарбекұлы

Психо-физиологическая и социально-педагогическая адаптация иностранных студентов в социально-образовательном процессе вузов Казахстана

 

6.

 

Жолдасбекова Бибисара Абдуманатовна

Интеллектуализация физического воспитания посредством реализации научно-обоснованного планирования двигательного развития учащихся начальных классов

 

7.

 

Тлеулов Эрнст Джельдибаевич

Формирование личности будущего учителя физической культуры и спорта в процессе обучения в вузе

 

8.

 

Шалхарбекова Назерке Абдирахмановна

Изучение развития этнических предубеждений в процессе социальной адаптации казахов проживаю-щие в новой этнокультурной среде (в Европе).

 

9.

 

Жолдасбеков Абдиманат Абдразакович

Разработка стратегических направлений развития современной системы образования в контексте реализации национальной идеи «Мәнгілік ел»

 

10.

 

Койшыбаева Назира Исакуловна

Студенттер мен оқушылардың есте сақтау және ойлау процестерін дамытудағы эффективті әдістерді ендіру және қолдану

 

11.

 

Усембаева Роза Базарбаевна

Тұлғаның позитивті психологиясын қалыптастырудың рухани және әдіснамалық негіздері

 

12.

 

Жунисбекова Жанна Алхановна

Развитие коммуникативных компетенций у студентов гуманитарных специальностей в условиях многоязычного образования

 

13.

 

Шоманбаева Альмира Оразалиевна

Исследование индивидуально-психологических осо-бенностей личности c целью проведения коррекци-онно-профилактических мероприятий, направлен-ных на превенцию синдрома психического выгора-ния у работников социономических профессий.

    Факультеттегі маңызды ғылыми және шығармашылық нәтижелер:
Факультет ОПҚ түрлі деңгейдегі ғылыми іс-шараларға, оның ішінде шетелде өтетін іс-шараларға да белсене қатысады. Мұның дәлелі алынған сертификаттар мен дипломдарда көрсетілген (көшірмелер қоса беріледі).
Ғылыми жетістіктері үшін алған марапаттар, сыйлықтар:
Деканның оқу ісі бойынша орынбасары Евипов В.В:
* 28-ші Бүкіләлемдік қысқы Универсиаданың алау эстафетасын ұйымдастыру және өткізу үшін алғыс грамотасымен марапатталды (Универсиаданың ұйымдастыру комитетінің төрағасы И.Тасмағамбетов, Универсиада дирекциясының жетекшісі Н.Нұрова);
* Қазақстан білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі С.А. Сағадиев) Астана қаласының 2017 жылғы 15 желтоқсандағы алғыс хаты.
«ЭЗжАМАДТ» кафедрасы:
* Магистр Сихымбаев К.С. ХХІХ Халықаралық ғылыми конференцияға «Қазіргі әлемдегі нақты ғылыми зерттеулер»  қатысқаны үшін I дәрежелі дипломмен марапатталған (2017 жылғы 26-27 қыркүйек, Украина);
* Магистр Сихымбаев К.С. «Қазіргі әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер» XXX Халықаралық ғылыми конференциясына қатысқаны үшін II дәрежелі дипломмен марапатталды (2017 жылғы 26-27 қазан, Украина).
"Жалпы психология" кафедрасы:
* PhD Сахиева Ф.А. «Шығармашыл ұстаз» медалімен марапатталды. «ӨРЛЕУ» БІЛІМ ҒЫЛЫМ ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТАЛЫ (№0266 Алматы 2017 г.).
* 8 наурыз Халықаралық әйелдер күніне орай, белсенді шығармашылық және жемісті жұмыс үшін кафедра оқытушысы Д.Б. Бүркітбаева алғыс хатпен марапатталды.
* доцент Шоманбаева А.О. бірнеше мадақтама және дипломдармен марапатталды.
«Психология және дефектология» кафедрасы
1. 2-ші дәрежелі дипломмен 9-шы Республикалық пәндік олимпиадада 2-ші орын үшін М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Шабыт» командасы марапатталды.
2. «Педагогика және психология» кафедрасының оқытушысы Айтжанова Г.Т. Республикалық пәндік олимпиадада қатысқаны  үшін марапатталды.
3. Төмендегі тізімдегі студенттерге 9-шы Республикалық студенттік олимпиаданың 2-ші кезеңіне белсене қатысқаны үшін сертификаттар берілді:
Субботина Т.С.
Жолдасбекова А.А.
Дадабаева Д.А.
Балабенко И.С.
Сейдахметова С.Г.
Ибадулла А.А.
Турымбет У.М.
Абдусаттарова Ш.
4. «Шабыт» және «Сенім» командаларына 2-орын алғаны үшін сертификат табысталды:
Ибадулла Г.О.
Корган Д.А.
Макулбек А.К.
Ибраим А.С.
Джалилова М.А.
Сарсенбай Н.Н.
Махамбетамин М.С.
Лысакова Д.Б.
5. «Акилон» командасына 9-шы Республикалық студенттік пәндік олимпиадада «Үздік жас зерттеуші» номинациясы берілді.
6. С.К.Калыбековаға 9 Республикалық студенттік олимпиадаға қатысқаны үшін диплом тапсырылды.
Жарияланған ғылыми монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдары:
Монографиялар:

1. Есалиев А.А., Орманов Н.Ж., Абдразаков А.У. Окислительный гомеостаз при хронической свинцовой интоксикации и его фитофармакологическая коррекция. Монография. – Шымкент: типография «Алем», 2017. - 140 с.
2. Сихымбаев А.Е. Материалы к дендрофлоре Западного Таниртау: Монография. – Шымкент: ЮКПУ, 2017. – 122 с.
3. Сахиева Ф.Ә., Нуржигитов А.С. Шетелде тұратын қазақтардың құндылыққа бағдарлануының этнопсихологиялық ерекшеліктері. – Шымкент: М.Әуезов ат.ОҚМУ, 2017. – 154 б.
Оқу құралдары:
1. Усембаева Р.Б. Өзін-өзі тану. Оқулық. - Шымкент: М.Әуезов ат. ОҚМУ, 2017. – 156 б.
2. Исабекова А.О. Нейропсихология. Учебник. 12 п.л.
3. Мусабекова Г.Т., Жолдасбеков А.А. Совершенствование педагогического мастерства. Учебник. – Алматы, 2017. – 200 с.
4. Яшар Йилмаз, Сейдахметов М.Қ., Жолдасбеков А.А., Есенова А.Е. Қонақүй номерлерінде қызмет көрсету. – Алматы: «Альманах» баспа үйі, 2017. – 118 бет.
5. Жунисбекова Ж.А., Койшибаева Н.И., Абитиярова А.А. Математический анализ научных исследований. Учебное пособие. Рекомендовано РУМС (протокол №3, 16.06.2017). – Алматы: Нұрлы Әлем, 2017. – 238 с. На данное пособие получено Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №2496 от 27 октября 2017 г.
6. Қойшыбаева Н.И., Жунисбекова Ж.А., Абитиярова А.А. Педагогикалық психология. Учебное пособие. Рекомендовано РУМС (протокол №3, 16.06.2017). – Алматы: Нұрлы Әлем, 2017. – 370 с. На данное пособие получено Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права №2505 от 30 октября 2017 г.
7. Жолдасбекова Б.А. Спорттық медицина. - Оқу құралы, 2017. - 184 б.
8. Конашева Р.А. Дене шынықтыру және спорт менеджменті. Оқу құралы. - Шымкент, 2017. - 163 б.
9. Байхожаева Б.Е. Таңдаған спорт түрінің дене, функциональдық және психологиялық дайындық негізі. Оқу құралы. - 2017. - 144 б.
10. Есмаханова Ж.Ш. Практика әдістемесінің негізі. Оқу құралы. - 2017.-184 б.
11. Калыбекова С.К. Арнайы психология. Учебное пособие. 10 п.л.
12. Керимбекова Ж.У., Джексенбаева К.О., Досжанова Ж.О. Психиатрия. Учебное пособие. 12 п.л.
13. Примбетова С.К. Оқытудың интерактивті әдістері. Учебное пособие. 10 п.л.
14. Усембаева Р.Б. Тұлға психологиясы. Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов ат. ОҚМУ, 2017. – 156 б.
15. Демеуов А.Қ., Бекбосунов А.Қ. Тактикалық дайындық. Оқу құралы. - Алматы: Эверо баспасы, 2017. – 236 б.
16. Айтжанова Г.Т. Жеке тұлға психокоррекциясы. Учебно-методическое пособие. 12 п.л.
17. Усембаева Р.Б. Өзін-өзі тану. Оқу-әдістемелік құрал. - Шымкент: М.Әуезов ат. ОҚМУ, 2017. – 200 б.
18. Султанова К.А. Отбасы психологиясы. Учебно-методическое пособие.10 п.л.
19. Досжанова Ж.Т. Коррекциялық психология. Учебно-методическое пособие.10 п.л.
20. Малғайдарова Г.Т. Мектеп психологының девиантты балалармен жұмысы. Комплекс лекций - 10 п.л.
21. Демеуов А.Қ., Бекбосунов А.Қ. Техникалық дайындық. Лекция жинағы. – Алматы: Эверо, 2017. – 120 б.
22. Демеуов А.Қ., Елубаев С.И., Бекбосунов А.Қ. Әскери топография мен инженерлік дайындықты оқыту әдістемесі. Лекция жинағы. – Алматы: Эверо баспасы, 2017.
23. Досжанова Ж.Т. Жоғары жүйке жүйесының физиологиясы мен нейрофизиологиясы. Дәріс жинағы. – Шымкент: М.Әуезов ат.ОҚМУ, 2017. – 176 б.
Оқу үдерісіне енгізілген ҒЗЖ нәтижелері:
Кафедралардың профессор-оқытушылар құрамы университеттің оқу үрдісінде және өндірісте (білім беру мекемелерінің оқу үрдісінде) зерттеу нәтижелерін жүзеге асыру үшін жеткілікті жұмыс атқарады. Жалпы алғанда, профессор-оқытушылар құрамының зерттеу нәтижелерін енгізу бойынша 25 акті бар. Олардың ішінде 21-і ҰЭО-да тіркелген. Актілер студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін әртүрлі оқу-әдістемелік құралдарында және дипломдық жұмыстарда бейнеленіп, университеттің және оқу орындарының оқу үрдісіне енгізілгенін растайды.
БАҚ құралдарына жарияланған мақалалар:
1. «Ұстаз жолы» газеті. Примбетова С.К. Бастауыш сынып оқушыларына білім беру субъектісі ретінде ойын технологиялары арқылы дамыту. - № 07-08(94). 20 сәуір 2017. – С.6-7
2. Ә.Жолдасбеков. «Дене шынықтыру және спорт» факультетіне оқуға келіңіздер. – Оңтүстік Қазақстан. №37-38 Сенбі. 4 наурыз 2017ж.
3. Н.А. Шалхарбекова «Врачеватель человеческих душ». – Оңтүстік Қазақстан. №25(19.811) жұма, 3 наурыз 2017ж.
4. Ә.Ә.Жолдасбеков. "Дене тәрбиесі және спорт" факультетіне оқуға келіңіздер. - Тәуелсіз Қазақстан. №09-10 (38). 23.05.2018 ж.
5. С.Е.Жанболатов. Отаншылдыққа тәрбиелейтін мәртебелі мамандық. - Айғақ. №21 Сәрсенбі. 30.05.2018 ж.
6. А.Демеуов. Қазақстанды әлемге танытатын спортшылар. - Шымкент келбеті. 2018 ж.